Revision history of "Categorie:Cleaning"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 19:37, 15 July 2021Lucas (talk | contribs). . (134 bytes) (+134). . (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Een overzichtje van alle pagina's op de wiki die over het schoonmaken van de 'space gaan. Wordt naar gelinkt door de schoonmaak-chore.')