Elektronica Onderdelen

From MakerSpace Leiden
Revision as of 13:12, 4 March 2019 by Lucas (talk | contribs)
Jump to: navigation, search


In het "Aartkastje" naast de elektrotafel. (En wellicht binnenkort de Siebemuur?)

TODO: Foto